Wyrok 7 sędziów – zmiana formy użytkowania infrastruktury z nieodpłatnej na „symbolicznie” odpłatną

Wyrok NSA z dnia 28 października 2019 r. sygn. I FSK 164/17 wskazuje, że gmina działając jako organ władzy publicznej, przekazując nieodpłatnie wytworzoną infrastrukturę odrębnej samorządowej jednostce organizacyjnej, a następnie zmieniając formę użytkowania na odpłatną i ustalając symboliczną kwotę tej odpłatności, nie działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą.

W przedstawionym stanie faktycznym, miasto, będące czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przekazało do bezpłatnego użytkowania infrastrukturę, którą następnie rozważało przekazać w dzierżawę, ustalając czynsz w wysokości kilkuset złotych rocznie. W związku z tym, zdaniem miasta, przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją – proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty. Organy podatkowe uznały, takie stanowisko za nieprawidłowe.

Sprawa trafiła przed WSA, gdzie Sąd, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, stwierdzając, że samorządowa instytucja nie jest odrębnym podmiotem, a podatnikiem VAT, w stosunku do całej działalności samorządu gminnego jest miasto. Wyrok ten został jednak zaskarżony.

W dniu 28 października 2019 r. wyrokiem 7 sędziów NSA uchylono zaskarżony wyrok sądu I instancji i oddalono skargę gminy, stwierdzając, że gmina działając w charakterze organu władzy publicznej w ramach zadań własnych poniosła wydatki w celu wytworzenia infrastruktury, którą następnie przekazała do bezpłatnego użytkowania odrębnej samorządowej jednostce organizacyjnej, bez konkretnego zamiaru prowadzenia działalności odpłatnej w tym zakresie.

Gmina zmieniając formę przekazania z nieodpłatnej na odpłatną oraz ustalając jedynie symboliczną kwotę planowanej dzierżawy, nie działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. NSA wskazał, że nie zachodzi wyraźny związek pomiędzy świadczeniem gminy a symbolicznie określoną kwotą odpłatności.

Biorąc pod uwagę powołany wyrok – gmina udostępniając obiekt infrastruktury i określając symboliczną odpłatność, nie staje się w tym zakresie podatnikiem prowadzącym działalność, a tym samym nie nabywa prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, chyba, że zajdzie znaczący związek między świadczeniem gminy a określoną kwotą odpłatności.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: