Program dobrowolnych odejść a PIT

Przepisy ustawy o PIT wskazują, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Jednym z tych wyjątków, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, jest otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 §1 Kodeksu pracy.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. DD3.8201.1.2016.MCA wskazał, że:

Świadczenia, jakie pracownik otrzymuje w związku z dobrowolnym przystąpieniem do programu dobrowolnych odejśćnie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W ocenie MF w przypadku programu dobrowolnych odejść:

  • pracownik przystępuje do programu z własnej woli,
  • nie występuje popełnienie czynu niedozwolonego przez pracodawcę, czy też
  • nienależyte wykonanie zobowiązania przez pracodawcę,
  • otrzymane świadczenie jest formą rekompensaty za rezygnację z kontynuowania zatrudnienia.

Wobec tego, świadczenia otrzymywane przez pracownika w ramach programu dobrowolnych odejść nie są uznawane za odszkodowanie. Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych – również na gruncie Kodeksu pracy przedmiotowe świadczenia nie są traktowane jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Ministerstwo wskazuje, że aby świadczenie mogło skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest łącznie spełnienie poniższych warunków:

  • otrzymane świadczenie jest odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem,
  • otrzymanie świadczenia jest następstwem zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego/zawinionego przez pracodawcę,
  • do otrzymanego odszkodowania/zadośćuczynienia nie mają zastosowania wyłączenia wynikające z tego przepisu.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Dane kontaktowe

Biuro Wrocław
ul. Włodkowica 12/6,
50-072 Wrocław
Biuro Warszawa
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
Odwiedź naszą stronę: tla-kancelaria.pl
Obserwuj nas na: